Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Kleine Winkeltje zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Kleine Winkeltje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Kleine Winkeltje ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten:

2.1
Alle aanbiedingen van Het Kleine Winkeltje zijn vrijblijvend en Het Kleine Winkeltje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Kleine Winkeltje. Het Kleine Winkeltje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Kleine Winkeltje dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen:

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling vooraf overmaken dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.

3.3
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Kleine Winkeltje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4
De verzendkosten worden vermeld op de factuur op internet en de orderbevestiging. Bestellingen onder de 50,- euro bedraagt de verzendkosten 4,95,- euro. Bestellingen boven de 50,- zijn er geen verzendkosten binnen Nederland. Buiten Nederland zijn de verzendkosten standaard €6,95.
 
3.5
De verzendkosten worden berekent zoals bedoeld in artikel 3.4. Kan de verzending verstuurd worden via de brievenbus dan wordt de verzendkosten verrekent en krijgt u het resterende bedrag. 

3.6
De patronen die u bij ons online gratis besteld worden alleen meegestuurd als de benodigdheden van de wol of haakgaren erbij zitten. Voorbeeld: een patroon van 1 trui zijn de benodigdheden minimaal 10 bollen. Dan wordt het patroon mee verstuurd als er minimaal 10 bollen van de juiste wol besteld zijn. Besteld u maar 1 bol van de juiste wol en er worden 1 of meerdere patronen besteld dan worden die na de eind controle eruit gefilterd.

3.7 
Bestellingen onder de 5,- euro worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 4. Levering:

4.1
De door Het Kleine Winkeltje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
4.3
Afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud:

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Kleine Winkeltje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het Kleine Winkeltje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Herroepingsrecht:

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Kleine Winkeltje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Kleine Winkeltje de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten te restitueren.

7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen viertien (14) dagen na aflevering aan Het Kleine Winkeltje te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien:

 • het product niet gedragen is,
 • niet gewassen en onbeschadigd is,
 • compleet en onbeschadigde,

Sommige producten kunnen niet gerretourneerd worden o.a: 

 • Producten die op maat geknipt zijn,
 • Boeken en patronen kun je niet retourneren.

De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van u. Als de producten bij ons binnen zijn stort Het Kleine Winkeltje het bedrag binnen 3 werkdagen terug op u rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie:

8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Kleine Winkeltje, dan wel tussen Het Kleine Winkeltje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Kleine Winkeltje, is Het Kleine Winkeltje niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht:

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Kleine Winkeltje ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Kleine Winkeltje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Kleine Winkeltje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen:

10.1
Indien u aan Het Kleine Winkeltje schriftelijk opgave doet van een adres, is Het Kleine Winkeltje gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Het Kleine Winkeltje schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2
Wanneer door Het Kleine Winkeltje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Kleine Winkeltje deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Kleine Winkeltje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Kleine Winkeltje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
Het Kleine Winkeltje is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Alle teksten in deze webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze webshop mag openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

12 – Klachtenregeling:

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.